Progress Leeuwarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Progress Leeuwarden: Progress, gevestigd te Leeuwarden onder KvK nr 81768540
 • Klant: degene met wie Progress Leeuwarden een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Progress Leeuwarden en Klant samen.
 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden Progress Leeuwarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Klant) die deelneemt aan de diensten van Progress Leeuwarden.
 2. De diensten van Progress Leeuwarden vinden o.l.v. een instructeur plaats. De lessen, tijden, en locaties staan op de website van Progress Leeuwarden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden Progress Leeuwarden zijn van toepassing op losse lessen, pakketten en abonnementen die/dat een Klant recht geeft op deelname aan een dienst.
 4. Zowel door aanschaf van een pakket of abonnement, alsook door deelname aan een van de lessen verklaart de Klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Progress Leeuwarden.
 5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Progress Leeuwarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 6. Progress Leeuwarden kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Progress Leeuwarden. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Progress Leeuwarden verstrekt.
 

3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Progress Leeuwarden en Klant ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online of fysieke registratie van een Klant middels een inschrijfformulier. Tijdens de registratie ontvangt een Klant een inlognaam en wachtwoord voor de applicatie van Progress Leeuwarden.
 2. Voor Progress Leeuwarden ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Klant aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Progress Leeuwarden. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Klant kosten met zich meebrengen.
 4. Een overeenkomst tussen Progress Leeuwarden en een Klant bestaat uit:
  • Alle Small group training abonnementen geven recht op deelname aan de Small group trainingen.
  • Een losse les geeft de Klant de mogelijkheid om deel te nemen aan een Small group training, deze les is maximaal 1 maand geldig na aankoop.
  • Een losse training geeft de Klant de mogelijkheid 1 uur personal training te boeken, deze is maximaal 1 maand geldig na aankoop.
  • Personal Training Pakketten geven je recht op 6,12 of 24 trainingssessies.
  • Een credit sportmassage geeft de klant de mogelijkheid een massage te boeken. Deze credit is maximaal 1 maand geldig na aankoop.
 

4. Abonnementen, Pakketten en losse lessen

 1. Een losse les heeft een geldigheidsduur van een maand. Als een pakket of Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Klant zich niet meer aanmelden voor Small Group Training.
 2. Een Abonnement kan ten alle tijden worden verhoogd of verlaagd.
 3. Een Abonnement heeft een geldigheid van 1 maand.
 4. Een Abonnement heeft een opzegtermijn van een 1 maand.
 5. Een pakket van 6 trainingssessies heeft een geldigheid van 3 maanden
 6. Een pakket van 12 trainingssessies heeft een geldigheid van 6 maanden.
 7. Een pakket van 24 trainingssessies heeft een geldigheid van 1 jaar.
 

5. Prijzen en betalingen

 1. De actuele prijzen van losse lessen, pakketten en Abonnementen staan op de website van Progress Leeuwarden. Progress Leeuwarden heeft het recht deze prijzen eenzijdig te wijzigen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Progress Leeuwarden. Prijswijzigingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Abonnementen.
 2. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Progress Leeuwarden.
 3. Een Pakket dient vooraf ineens te worden betaald. Tenzij er is overeengekomen dit in gedeeltes te doen.
 4. Een Abonnement word maandelijks afgeschreven via automatische incasso. Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Klant de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Progress Leeuwarden automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement.
 5. Een Abonnement wordt– met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1eof de 15e dag automatisch van de bankrekening van een Klant afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 15,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.
 6. De eerste incassering zal de eerste maand van het abonnement betreffen. Het aantal dagen dat het abonnement geldig is gedurende de eerste maand wordt gedeeld door het abonnement bedrag. Het bedrag wat na deling overblijft zal als abonnementskosten over de eerste maand worden afgeschreven.
 7. Een abonnement heeft een opzegtermijn van 1 maand, na opzegging zal nog één volledige maand geïncasseerd worden. Een abonnement dient voor de 1e van de maand te worden opgezegd.
 8. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Klant alle kosten, die Progress Leeuwarden of een door Progress Leeuwarden ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag, aan Progress Leeuwarden verschuldigd.
 9. Progress Leeuwarden heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Klant niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 10.  Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap kan de geldigheid van een Pakket of Abonnement worden opgeschort. Progress Leeuwarden heeft het recht hiervoor bewijs (bv doktersverklaring) te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 

6. Prijzen

 1. Alle prijzen die Progress Leeuwarden hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Progress Leeuwarden hanteert voor haar producten of diensten die op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Progress Leeuwarden te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Progress Leeuwarden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Progress Leeuwarden, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht worden, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Progress Leeuwarden heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Progress Leeuwarden prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Progress Leeuwarden op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 

7. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Progress Leeuwarden gerechtigd een rente van 5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Progress Leeuwarden.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Progress Leeuwarden zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Progress Leeuwarden op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Progress Leeuwarden, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Progress Leeuwarden te betalen.
 

8. Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Progress Leeuwarden enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 

9. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Progress Leeuwarden voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Progress Leeuwarden heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Progress Leeuwarden tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat Progress Leeuwarden tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant.
 6. De klant moet minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Dit geld voor de diensten personal training, massage, voedingsadvies.
 7. Voor de small group training geld dat de klant minimaal 2 uur van te voren moet afzeggen. Gebeurd dit binnen deze termijn, behoud de klant zijn credit.
 8. Progress Leeuwarden behoudt zich het recht voor om een small group training te cancelen wanneer er niet minimaal 2 personen zich hebben aangemeld. De Klant krijgt hierover dan 2 uur voor de start van de gecancelde training een email over.
 

10. Klachten

 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Progress Leeuwarden daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Progress Leeuwarden in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Progress Leeuwarden gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 5. De Klant dient ingebrekestellingen en klachten schriftelijk kenbaar te maken aan Progress Leeuwarden.
 

11. Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

 • Als Progress Leeuwarden een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Progress Leeuwarden verschuldigd zijn.
 

12. Aansprakelijkheid Progress Leeuwarden

 1. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico. Een Training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Klanten dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een Klant gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een Klant een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts en altijd voor de les dit aan te geven bij de instructeur.
 2. Progess Leeuwarden, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade of aan eigendommen van een Klant tijdens een training.
 
 1. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Progress Leeuwarden, haar medewerkers en trainers, is Progress Leeuwarden niet aansprakelijk. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 2. Progress Leeuwarden is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook.
 3. Progress Leeuwarden behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Klanten uit te sluiten van deelname aan een training.
 4. Progress Leeuwarden is niet verzekerd voor schade van een Klant. Een Klant, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.
 5. De Klant doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan.
 

13. Beeldmateriaal

 1. Gedurende de lessen kan er beeldmateriaal worden gemaakt ter promotie van de activiteiten van Progress Leeuwarden..
 2. Progress Leeuwarden behoudt zich het recht dit beeldmateriaal te gebruiken ter promotie. Dit beeldmateriaal kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de website, diverse social media, flyer materiaal, etc. Er zal altijd voor de les kenbaar worden gemaakt dat er opnames plaats vinden. Daarnaast kan de Klant expliciet aangeven niet herkenbaar in beeld te worden genomen. Hiervoor kun je terecht bij de instructeur.
 

14. Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst, of een op afstand afgesloten overeenkomst, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Klant eerder gebruikmaakt van de diensten van Progress Leeuwarden.
 2. Als de Klant, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Progress Leeuwarden en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Progress Leeuwarden.
 

15. Recht op ontbinding

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Progress Leeuwarden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Progress Leeuwarden niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Progress Leeuwarden in verzuim is.
 3. Progress Leeuwarden heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Progress Leeuwarden kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Progress Leeuwarden 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Progress Leeuwarden er weer aan kan voldoen.

Opgesteld op 29 juni 2021.
Proefles aanvragen